filipino single books

Handsome Devil

Agad na naakit si Yuna sa maamong mukha ni Benjamin nang una niya itong makita, ngunit agad rin niya itong sinumpa matapos siya nitong ipahiya sa harapan ng maraming tao. Pinanalangin niyang hindi na sila muling magkita ng binata, subalit masyado yatang abala ang Diyos dahil kabaligtaran ang nangyari. Sa mismong araw na isumpa niya ito, napag-alaman niyang ito pala ang fiancé na napili para sa kanya ng mga magulang.

Print available at: Amazon

(See Devil in Disguise for English version)

Share your thoughts!

%d bloggers like this: